5 quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn

Căn cứ vào Nghi định 63/2014/NĐ-CP, quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn (chào giá cạnh tranh) được chia thành 5 quy trình giai đoạn như sau: Chuẩn bị và gửi bản yêu cầu …

chào hàng cạnh tranh rút gọn

chào hàng cạnh tranh rút gọn

Căn cứ vào Nghi định 63/2014/NĐ-CP, quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn (chào giá cạnh tranh) được chia thành 5 quy trình giai đoạn như sau:

 1. Chuẩn bị và gửi bản yêu cầu chào hàng cạnh tranh rút gọn:

  a) Bản yêu cầu chào giá cạnh tranh được lập bao gồm các nội dung về phạm vi công việc, yêu cầu về kỹ thuật, thời hạn hiệu lực của chào giá cạnh tranh, thời điểm nộp hồ sơ chào giá cạnh tranh, các yêu cầu về bảo hành, bảo trì, đào tạo, chuyển giao, dự thảo hợp đồng, thời gian chuẩn bị và nộp hồ sơ chào giá (tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản yêu cầu chào hàng cạnh tranh rút gọn) và các nội dung cần thiết khác, không nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu;

  b) Sau khi bản yêu cầu chào hàng cạnh tranh được duyệt, bên mời thầu đăng tải thông báo mời chào hàng trên một tờ báo được phát hành rộng rãi trong một ngành, một tỉnh hoặc hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc gửi trực tiếp bản yêu cầu chào hàng cạnh tranh rút gọn cho tối thiểu 03 nhà thầu có khả năng thực hiện gói thầu.

  Trường hợp gửi trực tiếp, nếu trước thời điểm đóng thầu có bất kỳ nhà thầu nào khác đề nghị được tham gia chào hàng thì bên mời thầu phải gửi bản yêu cầu chào hàng cạnh tranh rút gọn cho nhà thầu đó. Bản yêu cầu báo giá được phát hành miễn phí theo hình thức gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, thư điện tử (email) hoặc bằng fax.

 2. Nộp và tiếp nhận hồ sơ chào giá:

  a) Nhà thầu chuẩn bị và nộp 01 hồ sơ chào giá theo bản yêu cầu chào hàng cạnh tranh. Việc nộp hồ sơ chào giá có thể thực hiện theo hình thức gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, thư điện tử (email) hoặc bang fax;

  b) Bên mời thầu chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin trong ồ sơ chào giá của từng nhà thầu. Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp hồ sơ chào giá cạnh tranh, bên mời thầu lập văn bản tiếp nhận các bản chào giá được nộp trước thời điểm đóng thầu bao gồm các nội dung như: Tên nhà thầu, giá chào, thời gian có hiệu lực của hồ sơ chào giá cạnh tranh và gửi văn bản tiếp nhận này đến các nhà thầu đã nộp hồ sơ chào giá cạnh tranh.

 3. Đánh giá các hồ sơ chào giá cạnh tranh:

  a) Bên mời thầu so sánh các ồ sơ chào giá theo bản yêu cầu chào hàng cạnh tranh. Chào giá được xác định đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu chào giá và có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất và không vượt giá gói thầu sẽ được đề nghị lựa chọn;

  b) Trong quá trình đánh giá, trường hợp cần thiết bên mời thầu mời nhà thầu có giá chào thấp nhất sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) đến thương thảo hợp đồng.

 4. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu:

  Việc trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại Điều 20 của Nghị định này.

 5. Hoàn thiện và ký kết hợp đồng:

  Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh, biên bản thương thảo hợp đồng và các tài liệu liên quan khác.

Xem thêm bài viết – 5 Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường

Leave a Comment