Đánh giá tính hợp lệ của Liên danh dự thầu trong 1 gói thầu?

Tình huống đánh giá tính hợp lệ của Liên danh dự thầu Ông Nguyễn Văn Ân (TPHCM), kỹ sư chuyên làm công tác tư vấn đấu thầu cho các Ban quản lý dự án quận, …

tính hợp lệ của Liên danh dự thầu

tính hợp lệ của Liên danh dự thầuTình huống đánh giá tính hợp lệ của Liên danh dự thầu

Ông Nguyễn Văn Ân (TPHCM), kỹ sư chuyên làm công tác tư vấn đấu thầu cho các Ban quản lý dự án quận, huyện, đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống như sau:

Một gói thầu thi công xây lắp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Nhà thầu X có thỏa thuận liên danh giữa công ty A và công ty B (theo tỷ lệ liên danh như sau: Công ty A đảm nhiệm 30% công việc của gói thầu, công ty B đảm nhiệm 70% công việc của gói thầu). Kết quả đánh giá về kỹ thuật thì nhà thầu X đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, được chủ đầu tư phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và mời mở túi tài chính.

Sau khi mở tài chính đơn vị tư vấn đấu thầu tiến hành đánh giá và sửa lỗi hiệu chỉnh giá dự thầu của nhà thầu X. Kết quả có sự sai sót số học và hiệu chỉnh sai lệch làm thay đổi tỷ lệ liên danh giữa công ty A và công ty B (tỷ lệ liên danh sau khi sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch là công ty A 50% và công ty B 50%).

Nếu xét theo tỷ lệ liên danh công ty A 50% thì công ty A không đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm, dẫn đến nhà thầu X không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và được đánh giá không đạt về tính hợp lệ của liên danh dự thầu

Ông Rin hỏi, tình huống nêu trên bên mời thầu xử lý như thế nào?

Trả lời tình huống

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo quy định tại điểm g Mục 1.2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, thỏa thuận liên danh hợp lệ là thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) và trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính tỷ lệ % giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV – Biểu mẫu dự thầu.

Theo đó, việc đánh giá tính hợp lệ của liên danh dự thầu phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.

Kết luận về việc đánh giá tính hợp lệ của Liên danh dự thầu

Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần gửi yêu cầu làm rõ cho nhà thầu Liên danh X để làm rõ về việc phân chia công việc trong gói thầu, để có thể chứng minh nhà thầu Liên danh X đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thì thành viên liên danh A phải cung cấp tài liệu bổ sung, làm rõ năng lực kinh nghiệm sao cho đáp ứng đúng tỷ lệ liên danh sau khi sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch khi đánh giá hồ sơ tài chính.

Trong trường hợp thành viên Liên danh A không cung cấp được tài liệu làm rõ năng lực kinh nghiệm đáp ứng với yêu cầu của gói thầu thì nhà thầu Liên danh X sẽ được đánh giá không đạt về yêu cầu kỹ thuật và không được xem xét đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính. Liên danh X sẽ được đánh giá không đáp ứng tính hợp lệ của Liên danh dự thầu.

Xem thêm bài viết – 5 quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn

Leave a Comment