Nhà thầu có thể nộp thêm hồ sơ dự thầu ?

Tình huống đấu thầu trong việc nhà thầu nộp thêm hồ sơ dự thầu Nhà máy chúng tôi đã phát hành một gói thầu và quy định thời điểm đóng thầu là ngày 24/06/2021. Vào …

nộp thêm hồ sơ dự thầu

Tình huống đấu thầu trong việc nhà thầu nộp thêm hồ sơ dự thầu

Nhà máy chúng tôi đã phát hành một gói thầu và quy định thời điểm đóng thầu là ngày 24/06/2021. Vào ngày 20/05/2021, nhà thầu A có gửi fax và email cho Nhà máy Hồ sơ dự thầu của nhà thầu đó. Sau đó vào ngày 25/5/2021, nhà thầu A đã gửi fax cho Nhà máy đề nghị cho phép được chào hai loại máy khác nhau về ý tưởng thiết kế, nhưng đáp ứng được các tính năng và các yêu cầu kỹ thuật in nêu tại HSMT bằng hai bản chào riêng. Với tình huống như trên thì Nhà máy nên xử lý như thế nào?

nộp thêm hồ sơ dự thầu

Cách xử lý tình huống khi nhà thầu nộp thêm hồ sơ dự thầu

Căn cứ vào Điều 16. Làm rõ hồ sơ dự thầu – Nghị định số 63/2014/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Về nguyên tắc, trong trường hợp nếu HSMT yêu cầu nhà thầu đề xuất các phương án thay thế thì nhà thầu mới được đề xuất phương án thay thế. Bên cạnh đó, nhà thầu vẫn phải chuẩn bị một HSDT theo phương án chính đáp ứng yêu cầu của HSMT. Khi đề xuất các phương án thì phải nêu rõ phương án nào là phương án chính, phương án nào là phương án thay thế. Nếu trong HSMT không yêu cầu nhà thầu đề xuất phương án thay thế, việc đề xuất phương án thay thế trong HSDT cho phương án nêu trong HSMT sẽ không được xem xét, mà chỉ xem xét phương án chính.

Tuy nhiên, đối với tình huống nêu trên, do thời điểm đóng thầu là ngày 24/6/2021, trong khi bên mời thầu nhận được thông báo đề xuất phương án thay thế của nhà thầu vào ngày 25/5/2021 (chưa đến ngày đóng thầu) nên chủ đầu tư hoàn toàn có thể xem xét đề xuất trên của nhà thầu.

Nếu chủ đầu tư xét thấy đề xuất của nhà thầu hợp lý, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gói thầu thì cần đề nghị người phê duyệt HSMT xem xét việc sửa đổi HSMT theo hướng cho phép nhà thầu chào phương án thay thế. Phương án thay thế chỉ được xem xét trong trường hợp nhà thầu được xếp hạng thứ nhất và được mời vào thương thảo, tại bước thương thảo mới xem xét đến phương án thay thế. Trường hợp phương án thay thế được chấp nhận thì bên mời thầu không sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch như HSMT mà lấy giá chào theo phương án thay thế của nhà thầu chào.

Kết luận đối với tình huống khi nhà thầu nộp thêm hồ sơ dự thầu

Như vậy, trong trường hợp nói trên chủ đầu tư cần khách quan xem xét các đề nghị của nhà thầu, trường hợp cần thiết thì sửa đổi lại nội dung HSMT theo hướng cho phép chào phương án thay thế để đảm bảo hoạt động đấu thầu cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế.

Xem thêm bài viếtXác định chi phí lập hồ sơ mời thầu khi thuê tư vấn

Leave a Comment