5 quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn

Căn cứ vào Nghi định 63/2014/NĐ-CP, quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn (chào giá cạnh tranh) được chia thành 5 quy trình giai đoạn như sau: Chuẩn bị và gửi bản yêu cầu chào hàng cạnh tranh rút gọn: a) Bản yêu cầu chào giá cạnh tranh được lập bao gồm các nội … Read more