Xác định chi phí lập hồ sơ mời thầu khi thuê tư vấn

Tình huống chi phí lập hồ sơ mời thầu khi thuê tư vấn Ông Nguyễn Văn Tường (Điện Biên) muốn hỏi về việc xác định định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ …

chi phí lập hồ sơ mời thầu

chi phí lập hồ sơ mời thầuTình huống chi phí lập hồ sơ mời thầu khi thuê tư vấn

Ông Nguyễn Văn Tường (Điện Biên) muốn hỏi về việc xác định định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trường hợp phải thuê tư vấn đấu thầu. Sở Xây dựng thẩm định báo cáo kinh tế – kỹ thuật có chi phí lập hồ sơ mời thầu (HSMT), hồ sơ yêu cầu được tính bằng 0,1% giá gói thầu và UBND tỉnh đã phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo mức chi phí mà Sở Xây dựng đã thẩm định.

Nhưng theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được tính bằng 0,1% giá gói thầu điều này áp dụng đối với trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu trực tiếp thực hiện, còn bên công trình của đơn vị ông (dưới 10 tỷ đồng) là đi thuê tư vấn đấu thầu thì theo Quyết định 79/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng thì chi phí là 0,432%.

Câu hỏi tình huống

Ông Trường hỏi, vậy khi ký hợp đồng tư vấn thì đơn vị theo mức 0,1% như UBND tỉnh phê duyệt hay theo mức 0,432%? Trường hợp nếu theo 0,432% (khác với quyết định phê duyệt của UBND tỉnh) thì sau này khi thanh quyết toán như thế nào? Ông cần thực hiện những thủ tục như thế nào? Có cần phải làm phụ lục hợp đồng khi thanh toán hay không?

Trả lời tình huống

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được tính bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

Theo quy định tại Khoản 7, Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, chi phí quy định tại các Khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này áp dụng đối với trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu trực tiếp thực hiện.

Đối với trường hợp thuê tư vấn đấu thầu để thực hiện các công việc nêu tại các Khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này, việc xác định chi phí dựa trên các nội dung và phạm vi công việc, thời gian thực hiện, năng lực kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn và các yếu tố khác.

Kết luận

Đối với trường hợp của ông Tường, chi phí lập hồ sơ mời thầu thực hiện theo quy định nêu trên. Chi phí lập HSMT, hồ sơ yêu cầu được tính bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng

Leave a Comment